Четиридесет и първо редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 26.01.2023г./четвъртък/ от 08.15 часа

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На община Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 26.01.2023г./четвъртък/ от 08.15 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четиридесет и първо редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на „Кабелна линия 1kV от КРШ до ЕТ – ново за захранване на „Вилна сграда и допълващо застрояване – лятна кухня“, землище с.Писменово.

 

2.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Изработване на ПУП/ПРЗ в обхват ПИ 37023.501.67 и ПИ 37023.501.68 по КК землище гр.Китен.

 

3.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Промяна в устройствените показатели на с.о. „Узунджата“, приети с решение №273/21.05.2003г., решение №610/27.02.2007г. и решение №774/28.01.2008г. на Общински съвет – Приморско.

 

4.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Определяне на обекти от първостепенно значение за включване в  годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023г.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно одобряване на  проект за изменение на подробен устройствен план /План за улична регулация/ в обхват на улица с о.т.76, о.т.307, о.т.308 и част от източната полуширина на улица с о.т.75, о.т.76, о.т.77, засягащ поземлени имоти №37023.501.145, №37023.501.550, №37023.501.577, №37023.501.657, №37023.501.658 и №37023.501.807 по КККР на гр.Китен.

 

  1. Отчет за дейността на Общински съвет Приморско за 2022г.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно отпускане на социална помощ на Стоян Атанасов Филипов от гр.Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Александър Йорданов Дженков, родител на децата Мелани Александрова Дженкова и Теодор Александров Дженков.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Светлана Панчева Янчева, родител на детето Теодор Георгиев Василев.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Мария Юровская, родител на детето Далия Иванова Николова.

 

  1. Питания

 

 

 

 

 

Златина Тюлиева –

          Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0