Четвъртото редовно заседание на Общински съвет – Приморско

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

П О К А Н А

До Гражданите
на Община Приморско

На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 13.02.2020г./ четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Четвъртото редовно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО ЗА МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА.

2. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2020-2023г.
3. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020г.
4. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Закриване на второстепенен разпоредител с бюджет към Община Приморско.
5. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Проекта на бюджета , плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Приморско за 2020година, актуализирана бюджетна прогноза на общината за периода 2020-2023година и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в лева.
6. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно Приемане на Декларация против издаването на разрешително за ползване на воден обект – Черно море за аквакултури и свързаните с тях дейности – иновативно решение за еспериментално култивиране на бяла мида в акваторията на Черно море в зоната от нос Свети Тома и река Ропотамо на СНЦ „Клуб за спортен риболов Гларус“ – гр.Бургас.

7. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД , гр.Бургас през 2019г на територията на община Приморско , като част от задължителното ниво на инвестиции, поети като ангажимент от ВиК оператора, съгласно сключения договор с Асоциацията по ВиК.
8. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Определяне периода и териториите в Община Приморско, в които се забраняват извършването на строителни и монтажни работи, по реда на чл. 15 ал.2 от ЗУЧК.

9. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно допълване на Решение №388/27.02.2018г. на Общински съвет – Приморско, относно даване на предварително съгласие по реда на чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ.

10. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет – Приморско относно Предварително съгласие по чл.29,ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи за имоти публична и частна общинска собственост.

11. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Упълномощаване на представител на община Приморско за участие в редовно заседание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас.

12. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет Приморско относно Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско , приет с Решение №03/02.12.2019г. на Общински съвет Приморско.
13. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет-Приморско относно Отмяна на Наредбата за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Приморско.

14. Предложение от Милен Анастасов – общински съветник от Общински съвет Приморско относно монтиране на камери за видеонаблюдение в гр.Приморско.
15.Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Община Приморско и общински спортен календар 2020г.
16. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на План за развитие на младежта 2020г.
17. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Отпускане на социална помощ на Николинка Димова Георгиева.

18. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Отпускане на социална помощ на Румяна Стефанова Стефанова.

19. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Отпускане на социална помощ на Димитър Дянков Христов.

20. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Отпускане на социална помощ на Станка Милкова Филипова.
21. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете Кристина Димитрова Манева, родител на детето Ирена Петкова Петкова.
22. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца на Ирена Красимирова Митева, родител на детето Йоан Станиславов Йорданов и Анастасия Станиславова Йорданова, Станка Стоянова Филипова, родител на детето Александра Андреева Бодурова, Видка Христова Христова, родител на детето Даяна Видкова Христова, Зана Стоянова Петкова, родител на детето Иван Занов Петков и Валентина Георгиева Желева, родител на детето Иван Иванов Нейков.

23. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца на Ива Миланова Германова, родител на детето Ванеса Райкова Йорданова, Цонка Георгиева Иванова, родител на детето Самуил Янев Иванов, Иван Митков Христов , родител на детето Йорданка Иванова Христова, Митко Иванов Христов, родител на детето Кристин Миткова Христова и Марийка Славчова Кинова, родител на детето Сиана Мариева Кинова.

24. Питания.

Златина Тюлиева –
Председател на Общински съвет Приморско

Материали – сесия

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0