1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 157, ал. 2; чл. 158, ал. 1

Необходими документи:

 1. Документ за собстрвеност (или друг документ, удостоверяващ качеството възложител);
 2. Документ за независим надзор (технически контрол) – копие;
 3. Влязло в сила строително решение.

• Заявление за осигуряване на присъствието на представител на общинска администрация

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 40 лв

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 192; чл. 193

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Документ за собственост – (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.);
 3. Проект изготвен от правоспособен проектант, съгласуван със съответните контролни органи, със схема на трасето на прокарваното съоръжение или преминаване и обяснителна записка;
 4. Договори за присъединяване към елекропреносната и водоканализационна системи;
 5. Решение на Комисията по чл. 17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ на Областна дирекция „Земеделие“, за утвърждаване трасета за проектиране (при прокарване през земеделски имоти).

• Заявление за учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот – общинска собственост

Периоди и цени:

– Обикновена услуга –  няма нормативно определен срок – Изчисляема такса

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Правно основание:

– Наредба за специално ползване на пътищата – чл. 8, ал. 2; чл. 8, ал. 3

Необходими документи:

 • Техничeски или работен проект, съгласуван с МВР и след съгласуване с главния архитект на общината
 • Копие от документ за собственост на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението

• Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 30 дни – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Правно основание:

– Закон за кадастъра и имотния регистър – §. 4, във връзка с; чл. 27, ал. 1, т. 1; §. 1, т. 10

Необходими документи:

– Документ за собственост (при необходимост)

• Заявление за издаване на удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 7 дни – 20 лв

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 141, ал. 1

Необходими документи:

 • Копие от документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) – по служебен път;
 • Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник);
 • Оценка за съответствието, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ;
 • Становища от специализирани контролни органи (РЗИ, БД, ПБЗН, АПИ) – при необходимост Становище от РИОСВ (при необходимост);
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • Два броя инвестиционни проекти

• Заявление за съгласуване и одобряване на идеен инвестиционен проект

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни

За одобряване на идеен проект еднократно / при одобряване на последващи фази не се заплащат допълнителни такси/- РЗП х 200 Евро х 0,8%.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 145, ал. 5

Необходими документи:

 • Копие от документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя);
 • Оценка за съответствието, изготвена от съответното лице по чл.142 ал.6 от ЗУТ;
 • Положително становище от органите на пожарна безопасност за строежите от първа, втора и трета категория;
 • Доказателства за строежа (Разрешение за строеж, Протокол за линия и ниво);

• Заявление за одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни

За одобряване / съгласуване / на инвестиционни проекти по формулата  РЗП х 200 евро х – 0.6%.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 150

Необходими документи:

 • Документ за собственост (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.);
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост или съгласие на всички заинтересувани;
 • Скица-предложение за изменението, съгласно чл. 135, ал. 2 от ЗУТ;
 • Задание по чл. 125 от ЗУТ.

• Заявление за разрешаване изработването на КПИИ

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни

За одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и за издаване на разрешение за строеж се събират поотделно такси с 30 на сто увеличение спрямо дължимите.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Правно основание:

– Закон за кадастъра и имотния регистър – §. 4, ал. 1, т. 1

Необходими документи:

 1. Документ за собственост, освен ако същият е вписан в Имотния регистър;
 • Документът за собственост е вписан под акт № ………….., том…………., година ……………….. в Службата по вписванията
 1. Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община);
 1. Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път.

Заявление за издаване на скици за недвижими имоти

Периоди и цени:

Само за с. Ново Паничарево и с. Писменово

– Обикновена услуга – 14 дни – 25 лв

– Бърза услуга – 3 дни – 45 лв

– Експресна услуга – 1 ден – 70 лв

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 59, ал. 2, във връзка с; чл. 8, т. 3; чл. 12, ал. 3

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за собственост;
 3. Оригинална виза;
 4. Влязъл в сила одробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/;
 5. Одобрен инвестиционен проект

• Заявление за издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти – горски територии без промяна на предназначението

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни

– за сгради и съоръжения от пета категория – 50 лв.

– за сгради и съоръжения от четвърта, трета, втора и първа категория – 100 лв.

– за реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите таксата е 50.00 лева  срок 14 дни

– Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 120лв.

– Издаване на решение за смяна на титуляра в разрешението за строеж – 50 лв.

– за обекти на техническата инфраструктура – 15.00 лва на линеен метър

-За Водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни и далекосъобщителни мрежи и съоръжения, разположени изцяло в имот, собственост на Възложителя- 300.00 лв

–    удължаване  на разрешение за строеж  – 50.00 лева: при изтегляне на кабел в съществуващи канални мрежи 150.00 лева

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 193, ал. 3

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за собственост;
 3. Одобрен инвестиционен проект или влязъл в сила парцеларен план или специализирана план-схема;
 4. Документи, доказващи непостигнато съгласие за доброволно установяване на правото на прокарване (в случаи по чл.193, ал.3).

• Заявление за издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – Няяма нормативно определен срок

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 145, ал. 3

Необходими документи:

 1. Документ за собственост, освен ако същият е вписан в Имотния регистър
 2. Влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта (за сгради на жилищностроителни кооперации).
 3. Копие от инвестиционния проект в обхват и със съдържание, определени с Наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по чл. 139, ал. 5 от ЗУТ, на хартиен и електронен носител, като форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти и на документите и данните към тях се определят съгласно посочената наредба – 2 бр.
 4. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или по друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове.
 5. Оценка за съответствие по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ.
 6. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите.
 7. Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а от ЗУТ.
 8. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория.
 9. Съгласувателно становище по реда на Закона за културното наследство – за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.

• Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни

За одобряване / съгласуване / на инвестиционни проекти по формулата  РЗП х 200 евро х – 0.6%

За одобряване на идеен проект еднократно / при одобряване на последващи фази не се заплащат допълнителни такси/- РЗП х 200 Евро х 0,8%.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 124а

Необходими документи:

 • Документ за собственост;
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост, или съгласие на всички заинтересувани.
 • Скица-предложение.
 • Задание по чл.125 от ЗУТ
 • Документ за платена такса

• Заявление за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 30 дни – 150 лв

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 154, ал. 1; чл. 154, ал. 5

Необходими документи:

 • Документ за собственост (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.);
 • Оригинална виза за проектиране или цветно копие на ПУП;
 • Проекти в 3 комплекта с части: архитектурна, конструкции/констр. експертиза, ЕЛ, ВиК, ВП с трасировъчен план, ОВКИ, ТТЕ, ПБЗ;
 • Оценка за съответствие на част ”Конструктивна” по чл.142, ал.10 от ЗУТ;
 • Оценка за съответствие по чл.142, ал. 6 от ЗУТ;
 • Решение по оценка на въздействието в/у околната среда (при необходимост);
 • Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура План по чл.11, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, в обхват, определен в Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (при необходимост);
 • Оценка за съответствие по чл.142, ал. 11 от ЗУТ.

• Заявление за одобряване на инвестиционен проект при промяна на инвестиционни намерения след издаване на разрешение за строеж

Периоди и цени:

– Обикновена такса – 14 дни

За одобряване /съгласуване/ на инвестиционни проекти по формулата  РЗП х 200 €  х – 0.6%

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 177, ал. 3; чл. 177, ал. 4

Необходими документи:

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
 • Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор; разрешение за строеж (акт за узаконяване) – прилага се служебно;
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверки на достигнатите контролирани нива – прилага се служебно;
 • Акт образец № 14 за приемане на конструкцията, когато се изисква;
 • Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 • Информация за идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация; за строежите по чл. 32, ал. 1, т. 1, букви „б“ и „ж“ от Закона за кадастъра и имотния регистър, които създават зони на ограничения, се прилага удостоверение от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, че са нанесени в специализираните карти и регистри по чл. 32 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
 • Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, когато такива са необходими;
 • Технически паспорт, а когато строежът е новоизградена сграда – и сертификат за енергийни характеристики на нова сграда, издаден по реда на наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност;
 • Актове по специални закони, които са необходимо условие за въвеждане в експлоатация;
 • Пълномощно (в случай че заявлението се подава от пълномощник);
 • Документ за платена такса,

• Заявление за регистриране и и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта-пета категория

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 7 дни

За издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи четвърта категория, се заплащат такси, както следва:

 • За жилищни и смесени сгради със средно застрояване, в т.ч. сградни отклонения и басейни, таксата е в размер на 1000.00лв;
 • За сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1 000 до 5 000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места, в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 2000.00лв;
 • Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръжения към тях, в т.ч. сградни отклонение таксата е в размер на 2000.00 лв;
 • За реконструкция, преустройства, пристройка, надстройка, основни ремонти и смяна на предназначението и етапно строителство на строежите четвърта категория таксата е в размер на 50% от предходната такса
 • За вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, които не се засяга конструкцията им таксата е в размер на 50% от предходната такса
 • За външни ел. и В и К връзки таксата е в размер на 600.00 лв.

За издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи пета категория, се заплащат такси , както следва :

 • За жилищни и вилни сгради – ниско застрояване, в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 600.00 лв;
 • За смесени сгради с ниско застрояване в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 900.00 лв;
 • За сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители таксата 1200 лв.
 • За производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях, в т.ч. сградни отклонения таксата е в размер на 1200.00 лв
 • За строежи на допълващо застрояване, извън тези от шеста категория, таксата е в размер на 350.00 лв;
 • За реконструкции, преустройства, надстройки, пристройки, основни ремонти и смяна на предназначението и етапно строителство на строежите от пета категория таксата е в размер на 50% от предходната такса.
 • За външни електро- и ВиК връзки таксата е в размер на 500.00 лева.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 181, ал. 2

– Закон за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 3

Необходими документи:

 • Документ за собственост (по служебен път при вписан Нотариалния акт в Агенция по вписванията след 2000 г.);
 • Одобрени строителни книжа (проекти, стр. р-ия и др.) – (по служебен път);
 • Акт обр. 14 за приемане на конструкцията
 • Удостоверение за актуално състояние (само за фирми) – (по служебен път)
 • Разрешение за строеж
 • Протокол за линия и ниво на сграда, заверен до кота било…………
 • Акт образец №3
 • Квитанция за платена такса

• Заявление за издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни -50 лв

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 194, ал. 1

Необходими документи:

 • Копие от документ за собственост;
 • Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя);
 • Доказателства за съответните разрешения или предишни работи.

• Заявление за издаване на заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – Няма нормативно определен срок – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2067 Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 68

Необходими документи:

 • Документ за собственост (придобит преди 2005г.)
 • З бр. идейни инвестиционни проекти

• Заявление за съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни

За одобряване / съгласуване / на инвестиционни проекти по формулата  РЗП х 200 евро х – 0.6%

За одобряване на идеен проект еднократно / при одобряване на последващи фази не се заплащат допълнителни такси/- РЗПх200Евро х 0,8%

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

Правно основание:

– Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.) – чл. 18

Необходими документи:

 1. Техничeски или работен проект след съгласуване с главния архитект на общината;
 2. Копие от документ за собственост на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението;
 3. При необходимост от ремонт на съществуващото съоръжение –проект(схема) за временна организация на движението;

• Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 30 дни – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 16, ал. 6

Необходими документи:

 1. Документ за собственост, освен ако същият е вписан в Имотния регистър, вписан под акт № ……….., том……….., година ……………. в Службата по вписванията ……………..
 2. Документ за платена такса

• Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 30 лв

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2083 Издаване на виза за проектиране

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 140; чл. 140а

Необходими документи:

– Заявление по образец

• Заявление за издаване на виза за проектиране

Периоди и цени:

– Обикновена услуга

 • за жилищни сгради – 50.00 лева /срок  14 дни/
 • за обществени сгради – 80.00 лева /срок 14 дни/
 • за производствени сгради – 80.00 лева /срок 14 дни/
  • преустройство и реконструкция на сгради 60.00  лева  –  14 дни
  • за обекти по чл.147 ал.1 от ЗУТ                       50.00 лева    –  14 дни
  • за временни строежи                                         60.00 лева    –   14 дни
  •  за изменение на ПУП ( ПРЗ, ПЗ, ПР, РУП ) както следва:

до три имота                                                         –   100.00 лева

над три имота                                                       –   150.00 лева

извън регулация                                                   – 250.00 лева

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – §. 16, ал. 1

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Документ за собственост (отстъпено право на строеж) №
 3. Доказателства за времето на изпълнение на незаконния строеж, които са допустими по Гражданския процесуален кодекс, включително декларации.
 4.  Документ за платена такса

• Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 70 лв

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Правно основание:

– Наредба за специално ползване на пътищата – чл. 11

Необходими документи:

 1. Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК ) или Националната агенция по приходите;
 2. Становище от органите на МВР;
 3. Съгласуван от общинската администрация технически (работен) проект по част: пътна и временна организация на движението.

• Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 30 дни – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 74, ал. 2

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Документ за собстрвеност (или друг документ, удостоверяващ качеството възложител);
 3. Документ за независим надзор (технически контрол) – копие;
 4. Влязло в сила строително решение.

• Заявление за осигуряване на присъствието на представител на общинска администрация

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 40 лв

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 159, ал. 3

Необходими документи:

 • Разрешение за строеж.
 • Одобрен инвестиционен проект.
 • Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (Протокол обр.2)

• Заявление за проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа – чл.159, ал. 3

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 7 дни

 • 1.00 лв/кв.м;
 • за линейни обекти 20.00 лева

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2099 Справки (устни и писмени) от кадастралните планове и разписните списъци към тях

Правно основание:

– Закон за кадастъра и имотния регистър – чл. 55, във връзка с Преходни и заключителни разпоредби – §. 4

Необходими документи:

 • Удостоверение за наследници при наследствен имот (по служебен път);
 • Документ за собственост на имота;
 • Актуална скица на имота.

• Заявление за справки от кадастралната карта и кадастралните регистри

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – Няма нормативно определен срок – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

Правно основание:

– Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.) – чл. 13, ал. 1

Необходими документи:

 • Скица-извадка от действащ ПУП-РП или от КК;
 • Схема за разположение на обекта с нанесени размери – за крайпътен обект съгласувана с МВР;
 • Архитектурен, конструктивен проект в подходящ мащаб и/или Снимки, колажи и други материали, показващи адаптация на РИЕ в градската среда за външни реклами;
 • Документ за собственост или Писмено съгласие при разполагане на РИЕ върху обекти, чужда собственост.

• Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – Няма нормативно определен срок – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Правно основание:

– Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.) – чл. 23

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Копие от документ за собственост или удостоверение за наследници при необходимост;
 3. Данни за собствениците на имотите през които ще се учредява правото на преминаване;
 4. Писмен договор за съгласие с нотариална заверка на подписите;
 5. Проект или схема за временна организация на движениетo

• Заявление за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – Няма нормативно определен срок – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 131

Необходими документи:

 1. Документ за собственост (отстъпено право на строеж или друго вещно право);
 2. Удостоверение за наследници (когато документа за собственост е на името на наследодател на заявителя) –
 3. служебно
 4. Скица – извадка от действащ ПУП или скица от СГКК
 5. Други

• Заявление за изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Периоди и цени:

– Обикновена такса – 14 дни

НК – Незаверено копие             А4- 3лв./лист                  А3-5лв./лист
ЗК – Заверено копие                  А4- 5лв./лист                   А3-7лв./лист

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2112 Издаване на разрешение за строеж

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 148

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за собственост – копие;
 3. Констативен акт за наличие на дървесна растителност в имота;
 4. Договор в нотариална форма със собствениците (при необходимост);
 5. Одобрен технически или работен инвестиционен проект;
 6. Решение или оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

• Заявление за издаване на разрешение за строеж

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни

– за сгради и съоръжения от пета категория – 50 лв.

– за сгради и съоръжения от четвърта, трета, втора и първа категория – 100 лв.

– за реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите таксата е 50.00 лева  срок 14 дни

– Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 120лв.

– Издаване на решение за смяна на титуляра в разрешението за строеж – 50 лв.

– за обекти на техническата инфраструктура – 15.00 лва на линеен метър

-За Водоснабдителни, канализационни, енергоснабдителни и далекосъобщителни мрежи и съоръжения, разположени изцяло в имот, собственост на Възложителя- 300.00 лв

–   удължаване  на разрешение за строеж  – 50.00 лева: при изтегляне на кабел в съществуващи канални мрежи 150.00 лева

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4

Необходими документи:

– Разрешение за строеж

• Заявление за прeзаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни

При презаверяване на разрешението за строеж се заплаща 50 на сто от предвидената такса за издаване на разрешение за строеж.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 193, ал. 3

Необходими документи:

– Заявление по образец

– Документ за собственост и актуална скица на имота;

– Доказателство, че не е постигнато съгласие между собствениците на поземлени имоти;

– Пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник);

• Заявление за издаване на заповед за учредяване право на преминаване

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – Няма нормативно определен срок

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2117 Одобряване на подробен устройствен план

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 129

Необходими документи:

 1. Документи, легитимиращи заявителя като заинтересовано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ :
 • Нотариален акт за собственост;
 • Договор за концесия;
 • Други документи, които са предвидени в специален/специални закон/закони
 1. Предварителен договор за прехвърляне на собственост.
 2. Проект за ……………….. – 3 комплекта с части …………………..

• Заявление за одобряване на подробен устройствен план

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – Няма нормативно определен срок

Таксата е спрямо местонахождението на имота, както следва:

– за гр.Приморско и гр.Китен – 300 лв.;

– за селата на територията на Общината  – 100лв.;

–  извън урбанизираните територии – 500лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Правно основание:

– Закон за местните данъци и такси – чл. 107, т. 5

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община).
 3. Документ за платена такса

• Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 7 дни – 50 лв

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

Правно основание:

– Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.) – чл. 16, ал. 1

Необходими документи:

 • Заявление по образец
 • Удостоверение за актуално състояние или ЕИК
 • Технически или работен проект за конкретното съорежение
 • Технически проект, показващ адаптация на рекламното съоръжение в градска среда

• Заявление за разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – Няма нормативно определен срок – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153

Необходими документи:

 • Документ за собственост
 • Виза за проектиране
 • Архитектурна ситуация ( при необходимост)
 • Становище по част Конструкции (при необходимост)
 • Становище по част Електро ( при необходимост)
 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – НЕК, В и К и други
 • Актуална скица от СГКК

• Заявление за издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 7 дни – 120 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Правно основание:

– Закона за местните данъци и такси – чл. 107, т. 6

Необходими документи:

– Заявление по образец

• Заявление за заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Периоди и цени:

– Обикновена такса – 7 дни

В размер А4 или А3 (А3= 2хА4) срок 7 дни
НК – Незаверено копие           А4- 3лв./лист            А3-5лв./лист
ЗК – Заверено копие               А4- 5лв./лист            А3-7лв./лист

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2518 Изменение на план на новообразувани имоти

Правно основание:

– Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – §. 4к, ал. 8, т. 1,2,3

– Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – чл. 28в, ал. 2

Необходими документи:

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост – удостоверение за предоставено право на ползване, решение на ОСЗ, нот. акт или др.;
 • Скица от действащия план за новообразувани имоти;
 • Материали и данни от геод. измервания в цифров и графичен вид;
 • Скица проект за изменение в цифров и графичен вид;
 • Изходни материали и данни получени от общината;
 • Други документи, удостоверяващи основанието на исканото изменение.

• Заявление за изменение на влязъл в сила план на новообразуваните имоти

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – Няма нормативно определен срок – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Правно основание:

– Закон за устройството на територията – чл. 128, ал. 8; чл. 142, ал. 6, т. 1

Необходими документи:

 • Документ за собственост (отстъпено право на строеж)
 • Други

• Заявление за издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 3 дни – 3 лв на страница

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 156б

Необходими документи:

За план за управление на строителните отпадъци

 • Копие от разрешение за строеж (влязло в сила) и/или одобрен План за безопасност и здраве (при разрушаване на обекти на техническата инфраструктура и благоустрояването);
 • Копие на ситуация от одобрен инвестиционен проект от главния архитект на общината;
 • Копие на договор за изграждане на обект, общинска собственост (когато е приложимо);
 • Част „План за управление на строителните отпадъци” – 2 екземпляра;
 • Копие от договор с фирма, с приложен лиценз за извършване на превоз на товари, както и регистрационен документ за дейности с отпадъци (транспортиране).

За план за безопасност и здраве за обект

 • Копие от договор за изграждане на обект
 • План за безопасност и здраве – 2 екземпляра
 • Временна организация за безопасност на движението – 2 екземпляра (когато е приложимо)

• Заявление за одобряване на План за управление на строителните отпадъци и или План за безопасност и здраве

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни

План за безопасност и здраве е с такса 50 лв.

План за управление на строителните отпадъци – без такса

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2879 Промяна на предназначението на сгради

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 38, ал. 3,4,5

Необходими документи:

 1. Копие от документа за собственост;
 2. Удостоверение за наследници – когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя;
 3. Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник);
 4. Актуална скица на сградата или самостоятелния обект;
 5. Документ за въвеждане в експоатация на строежа /удостоверение за търпимост/;
 6. Копие от одобрен инвестиционен проект за обекта;
 7. Нотариално заверени съгласия, решения на общото събрание на етажната собственост /по чл. 38 и чл. 39 от ЗУТ/;
 8. Нотариално заверена декларация , че няма да се извършват СМР;
 9. Обяснителна записка по част „Архитектура“
 10. Становища от съответните компетентни органи относно спазване на изискванията, определени с нормативен акт за новото предназначение.

• Завление чл. 147а ЗУТ

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни

За реконструкция, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите таксата е 50.00 лева

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 224а, ал. 4

Необходими документи:

– Проект-заснемане, придружен с необходимите изчисления

• Заявление за издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

3179 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 147а

Необходими документи:

 1. Копие от документа за собственост;
 2. Удостоверение за наследници – когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя;
 3. Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник);
 4. Актуална скица на сградата или самостоятелния обект;
 5. Документ за въвеждане в експоатация на строежа /удостоверение за търпимост/;
 6. Копие от одобрен инвестиционен проект за обекта;
 7. Нотариално заверени съгласия, решения на общото събрание на етажната собственост /по чл. 38 и чл. 39 от ЗУТ/;
 8. Нотариално заверена декларация , че няма да се извършват СМР;
 9. Обяснителна записка по част „Архитектура“
 10. Становища от съответните компетентни органи относно спазване на изискванията, определени с нормативен акт за новото предназначение.

• Завление чл. 147а ЗУТ

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 50 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Възможни начини за заявяване:

– Със заявление на гише в център за административно обслужване
– По електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0