Тринадесето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 29.12.2020г./вторник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На Община Приморско

 

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 29.12.2020г./вторник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Тринадесето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Приемане на План-сметка за приходите и разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Приморско за 2021г.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Актуализация на разходите по обекти в строителната програма на община Приморско към 31.12.2020г.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Определяне на Оператор на Рибарско пристанище „Приморско“.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Провеждане на процедура по реда на чл.15, ал.2 от ЗДС – предоставяне на безвъзмездно право на управление в полза на община Приморско върху ПИ 37023.501.129 по КККР на гр.Китен – частна държавна собственост.

 

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Приемане на инвестиции ,извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр.Бургас през 2020г. на територията на община Приморско, като част от задължителното ниво на инвестициите,поети като ангажимент от ВиК оператора, съгласно сключения договор с Асоциацията по ВиК.

 

  1. Предложение от Златина Тюлиева – председател на Общински съвет – Приморско относно Изменение на Решение №141/30.09.2020г. на Общински съвет – Приморско относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Премахване на растителност, находяща се в парк „Курията“, ПИ 58356.503.424 по КККР на гр.Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Стоян Миленов Анастасов, родител на детето Моника Стоянова Анастасова.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Меги Стефанова Стефанова, родител на детето Гергана Стефанова Стефанова.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Георги Кирчев Манолчев, родител на детето Кирчо Георгиев Манолчев.

 

  1. Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0