Тридесет и шесто извънредно заседание на Общински съвет- Приморско на 07.09.2022г./сряда/ от 08.30 часа

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

До Гражданите

На община  Приморско

 

 На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 07.09.2022г./сряда/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Тридесет и шесто извънредно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2022/2023г. в СУ „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Утвърждаване и дофинансиране на паралелки под норматива за учебната 2022/2023г. в ОУ „Христо Ботев ” – с. Ново Паничарево.

 

  1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет- Приморско относно : Избиране на общински съветници за членове на Експертната комисия по Наредбата за отпускане на стипендии на студенти от община Приморско.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно покана от „СПОРТНИ ИМОТИ ПРИМОРСКО“ АД за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

 

 

Златина Тюлиева –

          Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0