Тридесет и четвърто редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 28.07.2022г./четвъртък/ от 08.15 часа

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

на Община  Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 28.07.2022г./четвъртък/ от 08.15 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Тридесет и четвърто редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно „Създаване на местно партньорство с участието на община Приморско и община Созопол по процедура № BG06RDNP001-19.610 по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“ и във връзка с Решение № 348 от 30 юни 2022г. на Общински съвет Приморско.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2022г.

 

3.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Покана от „ПОРТ КЛУБ” АД, ЕИК 200354030 за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 37023.501.384 по КККР на гр.Китен, Община Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 52129.501.819 по КККР на с. Ново Паничарево, Община Приморско.

 

6.Предложение  от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет – Приморско относно отпускане на финансова помощ за лечение на Стоян Петров Петров от гр.Приморско

 

  1. 7. Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0