Тридесет и трето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 30.06.2022г./четвъртък/ от 08.30 час в заседателната зала на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

До Гражданите

на Община  Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 30.06.2022г./четвъртък/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Тридесет и трето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Актуализация на разходите по обекти  в строителната програма на Община Приморско към 30.06.2022 г.

 

2.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Приемане на решение за поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит.

 

  1. 3. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Решение за кандидатстване на Община Приморско по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и даване на съгласие община Приморско да участва при учредяване на Сдружение с нестопанска цел с наименование МИГ „ Созопол-Приморско-Заедно“.

4.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Одобряване изменение на ПУП/ПУР за част  от ул.“Трета“ в участък о.т. 180-181-356-358, попадаща в ПИ с идентификатор №37023.501.900 по КК, землище на гр.Китен, за част от ул.“Пета“ в участък о.т. 332-331-334-335-336, попадаща в ПИ    с идентификатор №37023.501.488 по КККР на гр.Китен и за част от улица, попадаща в ПИ с идентификатори №37023.501.522, №37023.501.527 и №37023.501.853 по КК землище на гр.Китен и проект за ПУП/ПРЗ/ за ПИ с идентификатори  №37023.501.486 и  №37023.501.487 по КК, землище на гр.Китен община Приморско.

 

5.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Предоставяне на помещение – общинска собственост, за осъществяване на обществена политическа дейност, свързани с осъществяване на дейността на ПП Възраждане.

 

6.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Предоставяне на мери , пасища и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща 177,25/709 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 37023.501.326 по КККР на гр. Китен, на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

8.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 56513.501.114 по КККР на с. Писменово, Община Приморско.

9.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Учредяване на възмездно и безсрочно вещно право на строеж за пристройка и надстройка на сгради с идентификатори 58356.506.563.1 и  58356.506.563.2  по КККР на гр. Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно План за действие на община Приморско за изпълнение на Национална стратегия за равенство , приобщаване и участие на ромите.

 

  1. Предложение от Постоянната комисия по бюджет, финанси и данъчна политика към Общински съвет- Приморско относно актуализиране на възнаграждението на общинските съветници от Общински съвет-Приморско.

 

 

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща ПИ с идентификатор 58356.504.158 по КККР на гр. Приморско, СО „Узунджата” на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно приемане на Ценоразпис на максималните цени за добив на дървесина от общински горски територии и Ценоразпис на минималните цени за продажба на дървесина от общински горски територии.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  подпомагане отглеждането на новородени деца на Таня Кирякова Борисова, родител на детето Сияна Иванова Борисова и Мариян Петков Димитров, родител на детето Александър Мариянов Димитров

 

  1. 15. Питания.

 

 

 

Златина Тюлиева –

                                                       Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

МАТЕРИАЛИ КОМИСИИ

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0