Тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 28.09.2022г./сряда/ от 08.15 часа в Заседателната зала

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

До Гражданите

На община  Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 28.09.2022г./сряда/ от 08.15 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Тридесет и седмо редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Приемане на Отчет на план-сметка за приходите и разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Приморско за 2021 г.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Приемане на отчета на бюджета на община Приморско към 31.12.2021 г., Сметките за средствата от Европейския съюз ДЕС код 96; ДМП код 97; КСФ код 98; РА код 42 ;Чужди средства код 33 и отчет на капиталовите разходи на община Приморско.

 

 1. 3. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021г.

 

 1. 4. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Отчет за направените разходи за командировка за периода от 01.01.2021 до 31.12.2021г.

 

 1. 5. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Информация за изпълнението на бюджета на община Приморско, сметките за средства от Европейския съюз и Разчета за финансиране на капиталовите разходи по обекти към 30.06.2022 година.

 

 1. Предложение от арх.Петко Гечев – Зам. кмет на община Приморско относно  Приемане на БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2025 г./втори етап/ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ  И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО

 

7.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Осигуряване на дофинансиране на СУ „Никола Йонков Вапцаров“- гр.Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на   недвижими имоти – частна  общинска  собственост, находящи  се в гр. Приморско,  СО „Узунджата” – гр. Приморско, с. Писменово и с. Веселие, община Приморско, област Бургас.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно определяне начина на ползване на дървесина от горите и земите от горския фонд  – общинска собственост от ОГФ за 2023 г. и обема на годишното ползване на дървесина през 2023 г. в горите и земите от горския фонд – собственост на община Приморско.

 

10.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  одобряване на Годишен план за ползване на дървесина в горските територии- собственост на община Приморско за 2023 година.

 

11.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  определяне на максимални цени за „маркиране и сортиментиране на дървесина на корен”.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 56513.501.259 по КККР на с. Писменово, Община Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 10731.501.739 по КККР на с. Веселие, Община Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.3 от ЗОС в ПИ с идентификатор 10731.501.738 по КККР на с. Веселие, Община Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.3 от ЗОС в ПИ с идентификатор 10731.501.740 по КККР на с. Веселие, Община Приморско.

 

 1. 16. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно съгласие за изменение на подробен устройствен план ПУП /ПРЗ/ за УПИ IV в кв.61a с иденитификатор №503.98 по КККР на гр.Приморско

 

17.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно съгласие за изменение на подробен устройствен план ПУП /ПРЗ/ за УПИ  II и УПИ III  в кв.8 с иденитификатори №10731.501.382 и №10731.501.613 и част от източната полуширина на улица с о.т.39-51, попадаща в ПИ№10731.501.400 по КККР на с.Веселие.

 

18.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Допускане на проект за изменение на подробен устройствен план /План за улична регулация/ в обхват на улица с о.т.76, о.т.307, о.т.308 и част от източната полуширина на улица с о.т.75, о.т.76, о.т.77, засягащ поземлени имоти №37023.501.145, №37023.501.550, №37023.501.577, №37023.501.657, №37023.501.658 и №37023.501.807 по КККР на гр.Китен.

 

19.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Даване на съгласие за изработване на ПУП/ПРЗ в обхват ПИ с идентификатор 87655.501.675 по КК на землище с. Ясна поляна.

 

20.Писмо от арх.Петко Гечев зам.кмет на община Приморско относно Определяне на представител на община Приморско за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас“ АД.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Отпускане на стипендии по реда на Наредбата за отпускане на стипендии на студенти на община Приморско за 2022г.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно отпускане на финансова социална помощ на Рая Михаилова Николова.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  подпомагане отглеждането на новородено дете на Елеонора Илиева Йорданова , родител на детето Иван Елеоноров Йорданов.
 2. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  подпомагане отглеждането на новородено дете на Яна Юриева Попова, родител на детето Кристияна Николова Попова.
 3. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  подпомагане отглеждането на новородено дете  Петя Руменова Дешкова, родител на детето Мария Иванова Петрова.

 

 1. Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

          Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ СЕСИЯ

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0