Тридесет и пето извънредно заседание на Общински съвет- Приморско на 05.08.2022г./петък/ от 08.45 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

До Гражданите

На  Община Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 05.08.2022г./петък/ от 08.45 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Тридесет и пето извънредно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Одобряване на проект за ПУП /ПП/ за Брегоукрепване в северната част на гр. Китен, като част от КПИИ, по реда на чл.150 от ЗУТ за обект „Брегоукрепване в северната част на гр. Китен” – ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Кандидатстване на община Приморско с проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на общинска администрация в гр.Приморско , община Приморско“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – разплащателна агенция по обявената процедура чрез подбор на проектни предложения с BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефиктивност „Реконструкция , ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради в които се предоставят обществени услуги с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7“ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020г.

 

Златина Тюлиева –

          Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0