Тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 28.11.2022г./понеделник/ от 08.15 часа

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На община   Приморско

 

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 28.11.2022г./понеделник/ от 08.15 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Тридесет и девето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско    относно: Упълномощаване на представител на община Приморско за участие в извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.

 

2.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Проект  на  „Програма за енергийна ефективност на община Приморско 2021-2025 г.”.

 

3.Предложение  от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Проект  на „Програма за опазване на околната среда на община Приморско (ПООС) 2021-2028 г.“,  с

  1. Приложение №1 Доклад с резултати от анкетно проучване
  2. Приложение № 2 Раздел Лечебни растения
  3. Приложение №3 Програма за управление на отпадъците на община Приморско за периода 2021-2028 г., с Приложения на ПУО Приморско 2021-2028 г., които са неделима част от ПООС на Община Приморско.

 

 

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Предоставяне на помещение – общинска собственост, за осъществяване на обществена политическа дейност, свързани с осъществяване на дейността на ПП ГЕРБ .

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение №314/14.04.2022г. на Общински съвет – Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Стоян Пенев Пеев, родител на детето Александър Стоянов Пеев.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца на Ирена Атанасова Трифонова , родител на детето Хрисия Петкова Трифонова и Руска Стефанова Крайчева, родител на детето Стефан Русков Крайчев.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Андриана Георгиева Стойчева, родител на детето Райан Райчев Иванов.

 

  1. Питания

 

 

 

Златина Тюлиева –

          Председател  на Общински съвет Приморско

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0