Тридесет и второ редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 31.05.2022г./вторник/ от 08.15 часа

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 31.05.2022г./вторник/ от 08.15 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Тридесет и второ редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет – Приморско относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символите, почетните знаци и звания на община Приморско и населените места от Общината.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Избор на представител на община Приморско в Областната комисия за изработване на областна аптечна карта.

 

  1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация за част от ул.“Ропотамо“ в участък о.т. 120 – 235 и част от ул.“Дъга“ в участък  о.т. 106-235 между кв.1а,  кв.63 и кв.49а за връзка между гр.Приморско и кв.“Простор“ – гр.Приморско , попадащи в ПИ 58356.503.132 и ПИ 58356.503.164 по КК на гр.Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.505.376 по КККР на гр.Приморско, СО„Узунджата“,  община Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.505.377 по КККР на гр.Приморско,

СО „Узунджата“, Община Приморско.

 

 

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.505.9 по КККР на гр.Приморско, СО „Узунджата“, Община Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в УПИ IV-87, кв.24 по регулационния план на с. Веселие, Община Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 10731.501.426 по КККР на с. Веселие, Община Приморско.

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 56513.501.263 по КККР на с. Писменово, Община Приморско.

 

  1.  Питания.

 

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

ДНЕВЕН РЕД

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0