Тридесето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 14.04.2022г./четвъртък/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

 

П О К А Н А

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 14.04.2022г./четвъртък/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Тридесето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Годишен отчет за състоянието, управлението и разпореждането  с  общинска собственост за 2021 година.
 2. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022 година.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Проекта на бюджета, плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Приморско за 2022 година, актуализираната бюджетна прогноза на общината  за периода 2023-2025 година и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в лева.
 2. 4. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Приемане на БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО.

5.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Одобряване на Проект за ПУП /ПП/ за Брегоукрепване в северната част на гр. Китен, като част от КПИИ, по реда на чл.150 от ЗУТ за обект : „Брегоукрепване в северната част на гр. Китен” – ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП.

 

6.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Съгласие за изменение на подробен устройствен план ПУП /План за регулация и застрояване/ за УПИ VI в кв.31 и площадно пространство, с обхват ПИ№58356.506.232, ПИ№58356.506.287 и ПИ№58356.506.517 по КККР на гр.Приморско .

 

7.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на обект „Водопровод за занхранване на част от имотите в зона по §4 м.Лозята, с.Писменово“, преминаващ през поземлени имоти №20.461, №20.466, №20.476, №20.477, №20.272, №20.274 по плана на новообразуваните имоти м.“Лозята“, землище с.Писменово.

 

8.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Проект за изменение на ПУП/План за регулация/ в обхват на УПИ XXI в кв.39Б с идентификатор №58356.503.394, улична регулация с о.т.155,154,153 в  ПИ№58356.503.363 и улична регулация с о.т.153,161 попадаща в ПИ№58356.503.386 по КККР на гр. Приморско.

 

9.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Проект за изменение на ПУП/План за регулация/ в обхват на УПИ XV и УПИ XXIV“за ТП“ в кв.14 с идентификатори №58356.506.79 и №58356.506.537 и по КККР на гр. Приморско.

 

10.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на обект: „Пътен подлез под път II-99 “Бургас-Царево”, за връзка между гр.Приморско и кв.”Простор”/с.о. „Узунджата“ гр.Приморско по продължение на ул.”Ропотамо” до ул.”Дъга”.

11.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват на юг от о.т.150 на ул.“Съединение“ до границата на ПИ№58356.71.18 и ПИ№58356.503.336, засягащ ПИ№58356.503.425, ПИ№58356.503.336, ПИ№58356.503.424 и ПИ№58356.503.343 по КККР на гр.Приморско.

 

12.Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  Съгласие за изменение на подробен устройствен план ПУП /ПРЗ/ за УПИ  I и УПИ XIII  в кв.7 с  иденитификатори №37023.501.334 и №37023.501.333 по КККР на гр.Китен.

 

 1. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Съгласие за изменение на подробен устройствен план /План за улична регулация/ в обхват на улица с о.т.76, о.т.307, о.т.308 и част от източната полуширина на улица с о.т.75, о.т.76, о.т.77, засягащ поземлени имоти №37023.501.145, №37023.501.550, №37023.501.577, №37023.501.657, №37023.501.658 и №37023.501.807 по КККР на гр.Китен.
 2. Докладна записка от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Предоставяне на безвъзмездно управление на недвижим имот –публична общинска собственост на Отдел „Социално подпомагане“ – гр. Приморско към Дирекция „ Социално подпомагане“ – гр. Созопол с площ от 45 кв.м. идеална част  от масивна триетажна сграда с идентификатор 58356.501.570.1, публична общинска собственост, находяща се в УПИ ІІI в кв.27 , ПИ № 58356.501.570 по плана на  гр. Приморско, с начин на трайно ползване – „за административно обслужване”.
 3. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.3 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.501.335 по КК и КР на гр.Приморско.
 4. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.501.336 по КК и КР на гр.Приморско.
 5. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост , находящи се в гр.Приморско .
 6. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Упълномощаване на представител на община Приморско за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас.
 7. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно Упълномощаване на представител на община Приморско за участие в редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.
 8. Приемане на Годишен финансов отчет на „Медицински център-Приморско“ ЕООД за 2021год.
 9. Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Свобода -1948г” – гр. Китен за 2021г.
 10. Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Виделина – 1927” – с. Веселие за 2021г.

 

23.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Отец Паисий-1927” – с. Ново Паничарево  за 2021г.

 

24.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ  „Л. Н. Толстой – 1926г” – с. Ясна Поляна за 2021г.

 

25.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Възраждане- 1999г” – с. Писменово за 2021г.

 

26.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Самообразование – 1919” – гр. Приморско за 2021г.

 1. Докладна записка от Ана Мутафова – и.д. Директор ДСП-Созопол относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 година в община Приморско.
 2. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Делина Пеева Мазнева, родител на детето Георги Георгиев Райков.
 3. Предложение от д-р Димитър Германов – кмет на община Приморско относно  подпомагане отглеждането на новородени деца на Минка Стайкова Йорданова, родител на детето Изабел Василева Йорданова, Катя Ламбова Кинова, родител на детето Радослав Илиев Кинов и Милена Илиева Йорданова, родител на детето Валентин Миленов Йорданов.
 4. Питания.

 

Златина Тюлиева –

                                                       Председател  на Общински съвет Приморско

 

ДНЕВЕН РЕД

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0