Трето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 30.12.2019г./ понеделник/ от 10.00 часа в Заседателната зала

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 30.12.2019г./ понеделник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Трето редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Предложение  от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане План-сметка за планираните средства от такса битови отпадъци за 2020г в община Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Актуализация на бюджета на община Приморско към 30.11.2019г.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Актуализация на разходите по обекти в строителната програма на община Приморско към 30.11.2019г.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на бюджетната прогноза за периода 2019-2022г/втори етап/ на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Дофинансиране на ДГ „Русалка“- гр.Приморско.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина в горските територии- собственост на община Приморско за 2020 година.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Избор на представител и заместник представител на община Приморско в общото събрание на Асоциация общински гори.

 

 1. 9. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Приморско 2019-2022 г.

 

 1. 10. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Кандидатстване на Община Приморско с проект „Реконструкция на водпровод и канализация“, находящ се по ул. „Крайбрежна“ от О.Т. 140, О.Т. 248, О.Т. 247 да О.Т. 97 на ул. „Черно море“, по ул. „Ст. Костадинов“ до О.Т. 243 и прилежащия тупик, гр. Приморско“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС.

 

 1. 11. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Кандидатстване на Община Приморско с проект „Канализация на ММЦ и местност „Пясъка“ гр. Приморско“, подобект „Главен клон 8А. Реконструкция на входното съоръжение на КПС 8а“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС.

 

 1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Подготовка и кандидатстване с проектопредложение „Текущ ремонт на ДГ „Русалка“- филиал Китен, находяща се в УПИ II, кв. 13 по плана на гр. Китен, община Приморско.“ по Проект „Красива България” мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”.

 

 1. 13. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Анна Петрова Пискулийска, родител на дететоАнтоан Тонев Иванов.

 

 1. 14. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородени деца на Кристина Димитрова Сандева родител на детето Мелек Василева Йорданова и Мария Юровская  родител на детето Тея Иванова Николова.

 

 1. 15. Предложение от Костадин Милев Председател на Постоянна комисия по образование, култура, спорт, вероизповедания, здравеопазване и социална политика към Общински съвет – Приморско относно отпускане на финансова помощ за лечение на Атанас Стоянов Петров от гр.Китен .

 

 1. 16. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Отпускане на социална помощ на Христо Панайотов Панайотов.

 

 1. Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0