Трето редовно заседание на Общински съвет на 22.12.2023г. /петък/ от 10.00 часа в Заседателната зала

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

До Гражданите

на Община Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 22.12.2023г. /петък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Трето редовно заседание на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Предложение  от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно  Актуализация на бюджета на Община Приморско към 30.11.2023  година.

 

2.Предложение  от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно  Актуализация на разходите по обекти  в строителната програма на Община Приморско към 30.11.2023 г.

 

  1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Актуализация на структурата на общинска администрация Приморско към 30.11.2023  година.

 

  1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Приемане на БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2026 г. /втори етап/ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО.

 

  1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно

определяне на специалности и брой на стипендиантите по тях, за които ще се отпускат стипендии, по реда на Наредбата за отпускане на стипендии на студенти на община Приморско за 2023г.

 

  1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно избор на представител и заместник представител на община Приморско в Общото събрание на „Асоциация Общински Гори“.

 

  1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Участие на община Приморско като бенефициент и партньор в проекти по процедура „Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България“ , одобрен за финансиране от Министерството на туризма.

 

  1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно

Изменение и допълнение на т.2 от Решение № 529/27.07.2023г. относно участие на  община Приморско в сформиране на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Созопол – Приморско заедно” и определяне на представител в неговите органи на управление.

 

9.Предложение  от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно  Прекратяване на пълномощия и избор на нов представител на Община Приморско в Сдружение „Местна инициативна рибарска група Приморско – Царево“.

 

  1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно

допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №87655.53.28 по КККР на с.Ясна поляна, м.“Дълбокия дол“, община Приморско.

 

  1. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно

допускане изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №257 по плана на Новообразуваните имоти на зоната по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на м.“Лозята, с.Писменово.

 

12.Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно допускане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на захранващ кабел НН в ПИ с идентификатор 10731.137.22 по КККР на м.“Курията“, с.Веселие, община Приморско.

 

13.Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно допускане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на външно ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 87655.10.280 по КККР на с.Ясна поляна, преминаващ през ПИ 87655.10.26 и ПИ 87655.10.13 по КККР на с.Ясна поляна, община Приморско.

 

  1. Питания.

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

ДНЕВЕН РЕД

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0