С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№94-00-3908/ 11.10.2019г.

        

Община Приморско, Дирекция “УТ” на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че със Заповед № 932/10.10.2019г. на Кмета на Община Приморско, е одобрено изменението на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ V-2, УПИ XII-3 и УПИ XIX-2, кв.2 по плана на с.Писменово, с цел промяна на вътрешната регулационна линия по съществуващата имотна граница между горепосочените УПИ, предвиждане на нискоетажно застрояване и изследване на намалени отстояния между съществуващата сграда в УПИ XIX-2 и бъдещата застройка в УПИ XII-3.

Проектът се съхранява и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите в приемното време на Отдел “УТ, архитектура и кадастър” (стая 118). На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението недоволните могат да обжалват заповедта чрез кмета на общината до Административен съд гр.Бургас.

 

 

ОТ ОБЩИНАТА

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0