С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Приморско, Дирекция “УТАС” на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че с обявление изх.№95-00-1143/03.10.2019 г. е обнародвано в Държавен вестник бр.82 от 18.10.2019 г., Решение №636/20.09.2019 г. на ОС Приморско за одобряване на ПУП /Парцеларен  план/ за канализация в обхват на ПИ с идентификатор 58356.502.65, 58356.502.136, 58356.502.66, 58356.502.75, 37023.502.46, 37023.502.96, в землищата на гр.Приморско и гр.Китен, община Приморско“, като част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ и е издадено Разрешение за строеж №ПР62/20.09.2019 г. за обект  „Канализация на ММЦ и местност „Пясъка” град Приморско”, подобект „Главен клон 8А. Реконструкция на входното съоръжение на КПСт 8А“, като част от КПИИ по чл.150 от ЗУТ.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник “ чрез Община Приморско до Административен съд – Бургас.

 

 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0