С Ъ О Б Щ Е Н И Е №94-00-3982/ 17.10.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№94-00-3982/ 17.10.2019г.

        

Община Приморско, Дирекция “УТ” на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че със Заповед № 947/15.10.2019г. на Кмета на Община Приморско, е одобрено изменението на ПУП-ПР за УПИ XI и УПИ XII, кв.48 ( ПИ 58356.501.301 и ПИ 53856.501.302) по плана на гр.Приморско, с цел обединяване на имотите в едно новообразувано УПИ XIX с проектен идентификатор 58356.501.699 по КК на гр.Приморско.

Проектът се съхранява и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите в приемното време на Отдел “УТ, архитектура и кадастър” (стая 118). На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението недоволните могат да обжалват заповедта чрез кмета на общината до Административен съд гр.Бургас.

 

ОТ ОБЩИНАТА

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0