С цел информиране на населението на община Приморско, във връзка с разглеждането на Проектобюджет 2021 година на община Приморско, на основание чл.44, ал.2 и 5 от ЗМСМА, чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси

С цел информиране на населението на община Приморско, във връзка с разглеждането на Проектобюджет 2021 година на община Приморско, на основание чл.44, ал.2 и 5 от ЗМСМА, чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси

 

ЗАПОВЯДВАМ :

 

  1. ОТКРИВАМ процедура по представяне на Проектобюджет 2021 година на община Приморско на местната общност, чрез провеждане на публично обсъждане.
  2. ОПРЕДЕЛЯМ ред и условия за провеждане на процедура по представяне на Проектобюджет 2021 година на община Приморско на местната общност, чрез провеждане на публично обсъждане както следва:

2.1. Провеждането на общественото обсъждане за представяне на Проектобюджет 2021 година на община Приморско, да се състои на 04.02.2021г. от 16:30 часа в сградата на Читалище „Самообразование – 1919”, находяща се в гр. Приморско ул. „Кирил и Методий” №10.

2.2. Определям група за провеждане на общественото обсъждане Проектобюджет 2021 година на община Приморско, в следния състав:

1.Петко Гечев – зам.кмет „УТ, архитектура, строителство, опазване на обществения ред и околната среда”

2.Мария Георгиева – главен секретар

3.Дукена Коемджиева – главен счетоводител

4.Радка Георгиева – директор дирекция „Местни данъци и такси”

2.3. Във връзка с издадена заповед №РД-01-675/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването, при провеждане на общественото обсъждане да се спазват следните противоепидемични мерки:

– Спазване на физическа дистанция от 1,5м.

– Спазване изискването за носене на защитна маска за лице, освен по време на изказване, ако е осигурена физическа дистанция от 1,5м.

– Осигуряване на дезинфекционни препарати с вирусоцидно действие, разрешени за употреба в страната.

– Измерване на телесната температура на вход.

– Недопускане на лица с клинични оплаквания за COVID – 19 до мероприятието.

2.4. На официалната интернет страница на община Приморско, да бъде публикувана цялата документация на Проектобюджет 2021 година.

2.5. На официалната страница на община Приморско и вестник „Черноморски фар”, да бъде публикувана настоящата заповед за провеждане на общественото обсъждане на Проектобюджет 2021 година на община Приморско, най – малко 7 дни предварително.

2.6. В кметствата на гр. Китен, с. Ясна поляна, с. Веселие, с. Ново Паничарево и с. Писменово, на разположение на заинтересованите лица да бъдат предоставени копия на хартиен носител на цялата документация на Проектобюджет 2021 година.

2.7. С цел информиране на населението и прозрачност в действията  на институциите в срок до 29.01.2021г. включително, заинтересованите лица, могат да отправят въпроси, предложения, становища и др. по повод изготвения Проектобюджет 2021 година на община Приморско, като същите се приемат в деловодството на община Приморско, в кметствата по населените места и на официалната електронна поща на община Приморско.

2.8. Общественото обсъждане на Проектобюджет 2021 година на община Приморско, състоящо се на 04.02.2021г. от 16:30ч., да се излъчи онлайн, чрез страницата на община Приморско в социалната мрежа „facebook”. На обсъждането да бъдат предоставени отговори от страна на общинска администрация  Приморско по постъпилите въпроси, предложения, становища и др. Всички заинтересовани лица, ще имат възможност да поставят въпроси, свързани с Проектобюджет 2021г. и в реално време  на онлайн излъчването, под формата на коментари в страницата на община Приморско в социалната мрежа „facebook”.

  1. Настоящата заповед да се доведе до знанието на председателя на общинския съвет, общинските съветници, секретаря на общината, кметовете на кметства, и на служителите, участващи в събранията.

 

Пълните материали за проектобюджет 2021 г. на Община Приморско, може да намерите тук: https://primorsko.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82-2021/

 

 

Д-Р ДИМИТЪР ГЕРМАНОВ

Кмет на Община Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0