С настоящото Ви уведомяваме за настъпила промяна на обслужващата банка и банковите сметки на община Приморско

О Б Щ И Н А    П Р И М О Р С К О

8180 гр. Приморско, ул.Трети март” №56, тел. 0550/33000,  факс 0550 /3 23 73, obschtina_primorsko@mail.bg

СЪОБЩЕНИЕ

С настоящото Ви уведомяваме за настъпила промяна на обслужващата банка и банковите сметки на община Приморско.

Считано от 03.09.2018г. ОБЩИНА ПРИМОРСКО е със следните банкови сметки:

ПРИХОДНА СМЕТКА

ОББ АД

IBAN BG 29 UBBS 80028451895110

BIC UBBSBGSF

КОДОВЕТЕ ЗА ВИДОВЕТЕ ПЛАЩАНИЯ СА НЕПРОМЕНЕНИ.

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

ДЕПОЗИТНА

ОББ АД

IBAN BG 59 UBBS 80023300372010

BIC UBBSBGSF

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА

ОББ АД

IBAN BG 84 UBBS 80023113651410

BIC UBBSBGSF

 

Гл. счетоводител:                                                                                                                                                                                                   /Д. Коемджиева/

 

ПРИЛОЖЕНИЕ                                            

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0