Съобщение

съобщение

На основание чл.15, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП)

 

      Община Приморско обявява Решение №БС-16-ЕО/06.02.2024г. на РИОСВ Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план: “ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 58356.502.47 по КККР на гр.Приморско, м.“Пясъка“, община Приморско“ с възложител: Община Приморско.

Решение БС-16-ЕО(06.02.2024)

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0