СЪОБЩЕНИЕ 68-Е-56/ 16.06.2016г.

Община Приморско, Дирекция „УТАС“ на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че с Решение №110/27.04.2016г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.45 от 14.06.2016г., е одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Изграждане на пътна връзка за ПИ 10731.24.107 по КК на с.Веселие, м.“Чифтелията“, общ.Приморско“, преминаваща през ПИ 10731.24.69, ПИ 10731.24.107 по КК на с.Веселие.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник “ чрез Община Приморско до Административен съд – Бургас.

ОТ ОБЩИНАТА

68-Е-57/ 16.06.2016г.

Община Приморско, Дирекция „УТАС“ на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че с Решение №109/27.04.2016г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.45 от 14.06.2016г., е одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Канализация, обслужваща ПИ 10731.24.107 по КК на с.Веселие, м.“Чифтелията“, общ.Приморско“, като трасето ще преминава през ПИ 10731.24.70, ПИ 10731.109.18, ПИ 10731.109.12, ПИ 10731.109.13 и ПИ 10731.22.25 по КК на с.Веселие.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник “ чрез Община Приморско до Административен съд – Бургас.

ОТ ОБЩИНАТА

68-Е-58/ 16.06.2016г.

Община Приморско, Дирекция „УТАС“ на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че с Решение №108/27.04.2016г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.45 от 14.06.2016г., е одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план „Трасе на кабел 20 кV за захранване на вилни сгради за ПИ 10731.24.107 по КК на с.Веселие, м.“Чифтелията“, общ.Приморско“, като трасето ще преминава през ПИ 10731.24.70, ПИ 10731.22.1, ПИ 10731.21.13, ПИ 10731.21.14 и ПИ 10731.21.34 и ПИ 10731.406.46 по КК на с.Веселие.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник “ чрез Община Приморско до Административен съд – Бургас.

ОТ ОБЩИНАТА

68-Е-59/ 16.06.2016г.

Община Приморско, Дирекция „УТАС“ на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че с Решение №107/27.04.2016г. на Общински съвет – гр.Приморско, обнародвано в Държавен вестник бр.45 от 14.06.2016г., е одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за „Трасе на захранващ водопровод за ПИ 10731.24.107 по КК на с.Веселие, м.“Чифтелията“, общ.Приморско“, като трасето ще преминава през ПИ 10731.24.70, ПИ 10731.109.18, ПИ 10731.109.9, ПИ 10731.109.13, ПИ 10731.22.16, ПИ 10731.109.17, ПИ 10731.119.37 и ПИ 10731.119.38 по КК на с.Веселие.
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник “ чрез Община Приморско до Административен съд – Бургас.

ОТ ОБЩИНАТА

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0