СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.66 ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.66 от ЗМДТ, община Приморско съобщава на заинтересованите лица, че на официалната страница на община Приморско, е публикуван Проект за приемане на план-сметка за приходите и разходите за събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Приморско за 2021г. в раздел: https://primorsko.bg/%d0%b1%d1%8e%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%82/
На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30 дневен срок, считано от датата на публикуване на проекта, да дадат предложения, становища и мнения. Предложенията и становищата могат да бъдат внесени в деловодството на община Приморско – ул. „Трети март” № 56 или на e-mail: obschtina_primorsko@mail.bg

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0