СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ПРИМОРСКО съобщава, че е издадена Заповед № 617 / 19.08.2020г. за разрешаване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл.150 от ЗУТ, за обект: „Брегоукрепване в ПИ идентификатори 37023.501.21, 37023.501.129, 37023.501.192, 37023.501.544, 37023.501.546, 37023.501.547, 37023.501.501.548, 37023.501.154 по КККР на гр.Китен и дъно под вътрешните морски води на Черно море.”

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й.

 

ОТ ОБЩИНАТА

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0