СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№95-00-898/27.07.2020г.

         

 

Община Приморско, Дирекция “УТ”, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №90/29.05.2020г. на ОбС-гр.Приморско, на основание чл.62, ал.2 от АПК във връзка с чл.129, ал.1  от ЗУТ е отстранена очевидна фактическа грешка в Решение №363/04.05.2007г.  на Общински съвет – Приморско за одобряване на Подробен устройствен план /ПРЗ/ за кв.76, кв.77, кв.78 и кв.79 по регулационния план на гр.Китен.

На основание чл.62, ал.2, във връзка чл.84, ал.1 от АПК в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението заинтересованите могат да обжалват решението, чрез кмета на общината до административен съд по постоянен адрес на жалбоподателя.

 

 

                                                                   ОТ ОБЩИНАТА

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0