СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми Дами и Господа,

Приключиха строителните дейности по проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен“.

На 24.07.2020г. от 11.00 ч., на Пречиствателна станция за отпадни води – Китен се състоя „Рязане на лента“ и официално откриване на обекта.  На събитието взеха участие областният управител на Област Бургас Вълчо Чолаков, изпълнителният директор на „ВиК Бургас“ ЕАД инж. Ганчо Тенев, директорът на РИОСВ Бургас – инж. Тонка Атанасова. Събитието уважи и кметът на съседната  община Царево Георги Лапчев, кметове на общини на територията на област Бургас, председателят на Общинския съвет в Приморско Златина Тюлиева, общински съветници и кметовете на съставните населени места, медии, граждани, изпълнителите на проекта и представители на бизнеса.

На официалната пресконференция и с въвеждането в експлоатация на модернизираната пречиствателна станция бяха изпълнени следните конкретни цели:

 

Конкретните цели :

Постигнато на устойчиво регионално развитие;

Подобрено на екологичното състояние в Република България чрез екологосъобразно заустване на битовите отпадъчни води;

Подобрено на екологичната инфраструктура и насърчаване на различни форми на икономическо развитие;

Опазени на природните ресурси, които са база за развитие и конкурентоспособност;

Подобренона качеството на живот на населението в общината, чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда;

Подобрено състоянието на водните ресурси в община Приморско

Реконструирана, разширена и модернизирана ПСОВ и постигане на пълно съответствие с изискванията на пречистените води;

Съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите (РДВ) и нейните дъщерни директиви, както и Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на отпадъчните води от населени места.

 

Постигнати резултати

Реконструирана ПСОВ

Изпълнени индикатори

Изпълнени дейности:

Дейност 1: Доставка на канцеларски материали и оборудване по проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен«

Дейност 2: „Преработка на документация за провеждане на обществени поръчки за проект „Интегриран инвестиционен във водния сектор на агломерация Приморско – Китен«

Дейност 3: „Инженеринг за разширяване и модернизация на ПСОВ за агломерация Приморско – Китен«

Дейност 4: Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работни инвестиционни проекти осъществяване на независим строителен надзор на изпълнението на СМР на обект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен“

Дейност 5: Осъществяване на техническа помощ при изпълнението на проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен«

Дейност 6: Осъществяване на мерките по информация, комуникация и визуализация на проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен«

Дейност 7: Организация и управление на проекта

 

д-р Димитър Германов

Кмет на Община Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0