СЪОБЩЕНИЕ за одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с.Ясна поляна, община Приморско

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

изх. № 92–00–301 / 28.11.2019г.

 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, във връзка с чл.49, ал.3 от ЗКИР, съобщава на заинтересованите лица и общественост, че със Заповед № РД-18-771/01.11.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК, публикувана в Държавен вестник брой 93 от 26.11.2019г. е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия в землището на с.Ясна поляна, община Приморско, област Бургас.

С оглед на горецитираното и на основание §4, ал.4 от ПЗР на ЗКИР – дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от тях за съответното землище се прекратяват. В тази връзка за недвижимите имоти в горецитираното землище справки, услуги и издаване на скици се извършват от Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас.

 

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0