СЪОБЩЕНИЕ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Приморско, Дирекция “УТАС” на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че обявление изх.№95-00-1085/24.09.2019 г. е обнародвано в Държавен вестник бр.78 от 04.10.2019 г., за изменение на  ПУП /План за регулация и застрояване/ за УПИ IV, VI, VII и VIII кв. 33а; УПИ I и УПИ III кв.36е по плана на гр. Приморско, одобрен с Решение №621/29.08.2019 г. на ОС Приморско.

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник “ чрез Община Приморско до Административен съд – Бургас.

 

 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0