СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник” брой 69 от 30.08.2019г. е обнародвано обявление на Община Приморско относно одобряване на ПУП-ПП „За трасе на главен водопровод от напорен водоем до разпределителна мрежа на гр.Китен”, преминаващо през ПИ 37023.15.18, ПИ 37023.15.13 и ПИ 37023.15.14, ПИ 37023.15.269, ПИ 37023.10.416, ПИ 37023.10.417, ПИ 37023.10.391 и ПИ 37023.10.469 по плана на гр.Китен, общ.Приморско.

Проектът се съхранява в Дирекция “УТАС” (стая 114) при община Приморско и може да бъде предоставен за разглеждане от заинтересованите по всяко време на работния ден. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от оповестяването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0