СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник” брой 8 от 25.01.2019г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план – ПУП /ПРЗ за ПИ №37023.10.418, ПИ №37023.10.419 и ПИ №37023.10.420 по КККР на гр.Китен, м. Коручешме, с който се предвижда: обособяване на три квартала – кв.33, кв.34 и кв.35; обособяване на новообразувани  урегулирани поземлени имоти  за  ПИ №37023.10.418, ПИ №37023.10.419 и ПИ №37023.10.420 по КККР на гр.Китен, м. Коручешме и предвиждане на застрояване на същите; обособява се УПИ  за изграждане на техническа инфраструктура (ТП); осигуряване на габарит за бъдеща събирателна улица, югоизточно и северозападно от имотите с полуширина  6м. Проектът се съхранява в дирекция „УТАС“,  Община Приморско (стая 114). В срок до 28.02.2019год. заинтересованите лица, на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта дo общинска администрация.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0