СЪОБЩЕНИЕ №92-00-95/17.05.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

№92-00-95/17.05.2019г.

 

 

Община Приморско, обявява на всички заинтересовани лица, че заседанието за отваряне на подадените оферти в процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски земи, частна – общинска  собственост, открита със заповед №295/08.05.2019г., на Комисия, назначена със заповед №338/17.05.2019г. на Кмета на община Приморско, се отлага за 17.05.2019г. в 15:00ч. в административната сграда на Община Приморско, на адрес: гр. Приморско, ул. „Трети март” №56, поради липса на кворум.

На заседанието могат да присъстват, представители на участниците подали оферта.

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0