СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК, ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ ПО ПОСТОЯНЕН / ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Приморско, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява следните лица:

  1. Зорница…………Илиева, с постоянен и настоящ адрес: гр. Китен, ул.“Петрова нива“№11
  2. Илиян ………….. Мехмед, с настоящ адрес: гр. Китен, ул.“Петрова нива“№11
  3. Марин …………Димов, с постоянен и настоящ адрес: гр. Китен, ул.“Петрова нива“№11
  4. Нестор ………… Краев, с настоящ адрес: гр. Китен, ул.“Петрова нива“№11
  5. Денчо ……………Радев, с постоянен адрес: гр. Китен, ул.“Петрова нива“№11
  6. Цветомир ………Тодоров, с настоящ адрес: гр. Китен, ул.“Дюни“, №8
  7. Асен ……………. Кекев, с настоящ адрес: гр. Китен, ул.“Дюни“, №8
  8. Йорданка …….. Димитрова, с настоящ адрес: гр. Китен, ул.“Дюни“, №8
  9. Саша Иванова Желева, с настоящ адрес: гр. Китен, ул.“Дюни“, №8,

че на основание чл.99б, ал.3 вр. чл.92, ал.2 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед №797/09.09.2019 г. на кмета на Община Приморско за заличаване на адреснате регистрации на посочените лица по постоянен/настоящ адрес в Област Бургас, Община Приморско, населено място – град Китен

 

На основание чл.92, ал.13 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

 

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Екземпляр от Заповед №797/09.09.2019 г. на кмета на Община Приморско може да бъде получен от заинтересованите лица от служителя в служба „ГРАО“,  кмество Китен.

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0