СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК, ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

СЪОБЩЕНИЕ

Община Приморско, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява следните лица:
1. Мария ………..Такучева, с настоящ адрес: гр. Китен, ул.Странджа № 26,
2. Тодор …………Такучев, с настоящ адрес: гр. Китен, ул.Странджа № 26
3. Иван …………..Радоев, с настоящ адрес: гр. Китен, ул.Странджа № 26
4. Антон ……….. Палазов, с настоящ адрес: гр. Китен, ул.Странджа № 26
5. Тило …………..Василев, с настоящ адрес: гр. Китен, ул.Странджа № 26
6. Пламен ……….Лалев, с настоящ адрес: гр. Китен, ул.Странджа № 26,
че на основание чл.99б, ал.3 вр. чл.99, ал.4 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед №797/09.09.2019 г. на кмета на Община Приморско за заличаване на адреснате регистрации на посочените лица по настоящ адрес в Област Бургас, Община Приморско, населено място – град Китен, ул.Странджа №26.

На основание чл.92, ал.13 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Екземпляр от Заповед №797/09.09.2019 г. на кмета на Община Приморско може да бъде получен от заинтересованите лица от служителя в служба „ГРАО“, кмество Китен.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0