Съобщение на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

съобщение

Община Приморско

     уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление с вх.№97-02-117/25.04.2024г. от Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас за наличие на инвестиционно предложение за “Изграждане на вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 10731.136.130 по КК на с.Веселие, м.“Край село“, община Приморско, област Бургас“ с възложител: „САВ ПРОПЪРТИ“ ООД.

    Информацията е достъпна на интернет страницата на Регионалната инспекция по околна среда и водите, град Бургас на адрес: www.riosvbs.com  в Превантивна дейност /ОВОС/ Съобщения за осигурен обществен достъп до информацията по Приложение 2 на Наредбата за ОВОС.

    Заинтересованите лица могат да внесат своите становища, мнения и/или възражения всеки работен ден в сградата на Община Приморско на адрес: гр. Приморско, ул. „Трети март” №56,  Деловодство, в срок до 14 дни от датата на публикуване на настоящото съобщение.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0