Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Обява

Община    Приморско, Дирекция “УТАС” 

   съобщава   на   заинтересованите, че с Решение №82/28.03.2024г. е изменил и допълнил свое Решение №563/31.08.2023г. за допускане изработване на проект за ПУП/ПР3/ за ПИ №37023.10.346 по КККР на з-ще гр.Китен и ПУП /ПУР/ в обхват част от ПИ №37023.15.13, №37023.15.14, №37023.10.467 и №37023.10.469 по КККР на з-ще гр.Китен.

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0