Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Обява

Община    Приморско, Дирекция “УТАС”

  съобщава   на   заинтересованите, че с Решение №70/28.03.2024г., Общински съвет –  гр.Приморско е допуснал изработване на проект за /ПУП-ПЗ/ за ПИ №117 по плана на Новообразуваните имоти на зоната по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на м.“Лозята“, с.Писменово.

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0