Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Обява

Община    Приморско, Дирекция “УТАС” 

     съобщава   на   заинтересованите, че с Решение №560/31.08.2023г. и Решение №573/11.10.2023г., Общински съвет –  гр.Приморско е допуснал изработване на проект за /ПУП-ПЗ/ за ПИ №10731.139.36 по КККР на с.Веселие, м.“Край село“, Община Приморско.

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0