СЪОБЩЕНИЕ Община Приморско Във връзка с Решение №509/28.11.2018г. на Общински съвет Приморско, Община Приморско дани ползвателите на полски пътища за сключване на договори за стопанската 2018/2019г. Дължимите суми могат да се внасят по следната банкова сметка : Банка-ОББ АД, IBAN :BG29UBBS80028451895110; BIC : UBBSBGSF Вид плащане 44 42 00 – наем земя; Основание за плащане- наем полски пътища 2018-2019г.

ЗАПОВЕД № 1091 / 31.12.2018 в изпълнение на Решение №509/28.11.2018г от Протокол №42/28.11.2018г на Общински съвет – Приморско, за предоставяне на общински имоти – полски пътища на ползватели на масиви в съответните землища на населените места, прието на основание искане с вх.№24-00-198/31.10.18г. от Лидия Станкова – Директор на ОД ’’Земеделие” – гр. Бургас, след като взех предвид Заповеди №РД11-304/25.09.2018г. на Директора на ОД ’’Земеделие”

ЗАПОВЕД № 1090 / 31.12.2018 в изпълнение на Решение №509/28.11.2018г от Протокол №42/28.11.2018г на Общински съвет – Приморско, за предоставяне на общински имоти – полски пътища на ползватели на масиви в съответните землища на населените места, прието на основание искане с вх.№24-00-198/31.10.18г. от Лидия Станкова – Директор на ОД ’’Земеделие” – гр. Бургас, след като взех предвид Заповеди №РД11-304/25.09.2018г. на Директора на ОД ’’Земеделие”

ЗАПОВЕД № 1094 / 31.12.2018 в изпълнение на Решение №509/28.11.2018г от Протокол №42/28.11.2018г на Общински съвет – Приморско, за предоставяне на общински имоти – полски пътища на ползватели на масиви в съответните землища на населените места, прието на основание искане с вх.№24-00-198/31.10.18г. от Лидия Станкова – Директор на ОД ’’Земеделие” – гр. Бургас, след като взех предвид Заповеди №РД11-304/25.09.2018г. на Директора на ОД ’’Земеделие”

ЗАПОВЕД № 1093 / 31.12.2018 в изпълнение на Решение №509/28.11.2018г от Протокол №42/28.11.2018г на Общински съвет – Приморско, за предоставяне на общински имоти – полски пътища на ползватели на масиви в съответните землища на населените места, прието на основание искане с вх.№24-00-198/31.10.18г. от Лидия Станкова – Директор на ОД ’’Земеделие” – гр. Бургас, след като взех предвид Заповеди №РД11-304/25.09.2018г. на Директора на ОД ’’Земеделие”

ЗАПОВЕД № 1092 / 31.12.2018 в изпълнение на Решение №509/28.11.2018г от Протокол №42/28.11.2018г на Общински съвет – Приморско, за предоставяне на общински имоти – полски пътища на ползватели на масиви в съответните землища на населените места, прието на основание искане с вх.№24-00-198/31.10.18г. от Лидия Станкова – Директор на ОД ’’Земеделие” – гр. Бургас, след като взех предвид Заповеди №РД11-304/25.09.2018г. на Директора на ОД ’’Земеделие”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0