Съобщение от Министерство на околната среда и водите- БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „СИТИ-Д“ ЕООД за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „СИТИ-Д – ПРИМОРСКО“, предстоящ да се изгради в имот с идентификатор ПИ 58356.501.48, но

1. Цел на заявеното използване

на водите:

„водоснабдяване за други цели“ (поливане тревни и цветни площи)
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт BG2G000000N024

Порови води в неоген – сармат Приморско

3. Водовзсмни съоръжения

ЕКАТТЕ

Тръбен кладенец: ТК-1 „СИТИ-Д-ПРИМОРСКО“, с дълбочина 35±5м, предстоящ да се изгради в имот с идентификатор ПИ 58356.501.48, по кадастралната карта на гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургас, собственост „СИТИ-Д“ ЕООД ,гр. Русе.

58356

4. Място на използване на

водите, населено място

„Открит обект за спортни дейности – тенис кортове, обслужваща сграда и паркоместа“, в имот с идентификатор 58356.501.48), площ 4,213 дка, по кадастралната карта и кадастралните регистри иа гр. Приморско, област Бургас, собственост на „СИТИ-Д“ ЕООД, гр. Русе.
5. Проектни параметри на използването:

–   количество на водите

–   понижение на водното ниво

Годишен обем на черпене:

–   минимално водно количество,

при        което        е        възможно

изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект

Средноденонощен дебит: 0,25 л/сек;

Максимален дебит: 0,51 л/сек.

Максимално експлоатационно понижение:0,42м (ДВН – 6,95м)

3366 м3/год.

1683м3/год.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за

използване на водите:

–   отчитане и плащане такса за използваните количества

вода;

–    ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения                                                      от

заинтересованите лица:

Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дяковнч“№ 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.

 

 

 

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „ Черном

Варна 9000, ул. „Ап. Дякович“ №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org. e-mail:bdvarna® bsbd.org

Приложение

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0