Съобщение мери и пасища 2020

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО : Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост за стопанската 2020-2021 година  за индивидуално ползване от  собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

От Общинска администрация  Приморско напомнят, че лицата желаещи да  им  се предоставят  пасища, мери и ливади  от Общинския поземлен фонд  ,  подават заявление  по образец до кмета на общината, в която е регистриран животновъдния им обект.
 Определените за индивидуално ползване пасища, мери и ливади  ще се  предоставят по цени, определени по пазарен механизъм при минимално
средно годишно  рентно плащане за Община Приморско   в размер  на 22.00 лева на декар .
 Съгласно ЗСПЗЗ, пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени, определени по пазарен механизъм.Заявленията се подават в срок до 10.03.2020г   и към тях се прилагат следните документи:

1.Приложение  №1 и №2 одобрени  със   Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. на

Министъра на Земеделието и горите

2.Приложение № 3 одобрено  със   Заповед № РД 46-55/08.02.2019 г. на

Министъра на Земеделието и горите
3.Копие от документ за самоличност за физическите лица;
4. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
5. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
6. Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;
7. Удостоверение от компетентните органи за липса на:
а/ данъчни задължения
б/ задължения към Държавен фонд „Земеделие”
в/ задължения към държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ.

 

 

 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 И ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО

І. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Към заявлението се посочват видове и брой пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект (постоянен обект).

IІ. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Към заявлението се посочват видове и брой пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект – пасище (вр. обект).

IIІ. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Към заявлението се описват собствените и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади, към момента на подаване на заявлението.

1. В графа 2 се посочва № на собствения и/или ползвания имот по КВС или идентификатор на имота по КК.

2. В графа 3 се попълва площта на имота от графа 2.

3. В графа 4, графа 5 и графа 6 се посочват съответно землище, община и област, в които се намира имота.

4. В графа 7 се посочва документа за собственост и/или правно основание за ползване на имота /сключени договори за наем или за аренда и др./.

5. В графа 8 се посочва крайния срок, за който е сключен съответният договор.

Площите се предоставят на земеделски стопани за пасищно отглеждане на едър и дребен рогат добитък и еднокопитни животни, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, но не повече от 10 дка за една животинска единица – в имоти от първа до седма категория на земята, а в имоти от осма до десета категория на земята – до 20 дка за една животинска единица, като се приспадат притежаваните или ползваните от тях на правно основание пасища, мери и ливади.

„Пасищни селскостопански животни” по смисъла на закона, са едрите и дребните преживни и нечифтокопитни селскостопански животни, а понятието „животинска единица” – това е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както следва:

1.един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равнява на една животинска единица;

2.говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години, се равнява на 0,6 от животинска единица;

 

3.една овца или една коза се равнява на 0,15 от животинска единица.

Комисия, назначена от кмета на общината разпределя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, като с оглед задоволяване нуждите на местните животновъди, същите ще се разпределят на правоимащите в землището, където е регистриран животновъдния им обект.
Договорите, сключени въз основа на гореспоменатото разпределение ще бъдат за 5 /пет/ стопански години.

 

 

 

 

От   Община Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0