СЪОБЩЕНИЕ „Конкорд-2003“ ООД

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Приморско, Дирекция „УТАС“ на основание чл.149, ал.1 от ЗУТ уведомява „Конкорд-2003″ ООД, че е издадено Разрешение за строеж № ПР-34/20.05.2016г. на Главния архитект на Община Приморско за обект: „Външно ел. захранване на „Базова станция №5224″ върху покрива на сграда с идентификатор №58356.503.376.1 по КККР на гр. Приморско“, находящ се в УПИ XXV, кв. 39 Б по плана на гр. Приморско с идентификатор №58356.503.376 по КККР на гр. Приморско на името на „ЕВН България ЕР“ ЕАД.
На основание чл. 149, ал. 3 в четиринадесет дневен срок от датата на съобщението може да обжалвате по законосъобразност пред Началника на Регионална дирекция по национален строителен контрол (гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ №120 А).

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0