СЪОБЩЕНИЕ Изх.№92-00-145/18.05.2018г.

Община Приморско, дирекция „УТАС”, на основание чл.150, ал.8 от ЗУТ и чл.61 от АПК, съобщава на всички заинтересовани лица, че с решение №414/13.04.2018г. на Общински съвет – Приморско, е одобрен ПУП/ПРЗ, като част от КПИИ, засягащ ПИ с идентификатори №58356.506.401, №58356.506.539, №58356.506.449, №58356.503.422, №58356.503.454, №58356.503.453, №58356.503.351, №58356.503.493 по КККР на гр. Приморско и обособяване на кв.39н и 39о, обнародвано в „Държавен вестник”, бр.38 от 08.05.2018г. и на основание чл.148, ал.2, във връзка с чл.150, ал.3 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж №ПР24/13.04.2018г. на община Приморско, като части от КПИИ по чл.150 от ЗУТ, за обект „Брегоукрепване на река „Дяволска” с подобект „А” – Брегоукрепване в ПИ №503.453, ПИ №503.422 и ПИ №506.449,  гр. Приморско и подобект „Б”- Брегоукрепване в ПИ №503.422, ПИ №506.449, ПИ №506.539 и ПИ №506.401 гр. Приморско.

На основание чл.215 ал.4 от ЗУТ, решението на Общински съвет – Приморско, подлежи на обжалване в 30 /тридесет/ дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Приморско, пред Административен съд – Бургас.

 

 

        ОТ ОБЩИНАТА

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0