Съобщение за издаване на разрешително за ползване на воден обект, относно „Частична реконструкция и рехабилитация на съществуващото брегозащитно хидротехническо съоръжение в ПИ № 58356.507.17 по КК на гр.Приморско, Община Приморско.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : инициатива на „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД, за ползване на воден обект – Черно море

  1. Цел на заявеното използване: Изпълнение на обект: „Частична реконструкция и

рехабилитация на съществуващо брегозащитно хидротехническо съоръжение в поземлен имот № 58356.507.17 по КК на гр. Приморско, общ. Приморско“

Черно море BG2BS000C1011

Заявление вх. № РР-5025(А12) / 22.07.2020 година от „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД;

Заявеното ползване на Черно море попада в обхвата на крайбрежно водно тяло с наименование: „От нос Акин до нос Маслен нос“ с код: BG2BSO0OC1O11. Съгласно ПУРБ 2016-2021г. разглежданото водно тяло е определено в лошо екологично и неизвестно химично състояние, с поставени цели: Предотвратяване влошаването на екологичното състояние; Опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на умерено екологично състояние; Постигане и запазване на добро химично състояние.

В Програмата от мерки към ПУРБ са включени следните мерки:

  • Мярка „Мониторинг на морските води“ с действие: „Определяне на акваторията на морските пристанища“.
  • Мярка „Намаляване на замърсяването от корабна и пристанищна дейност“ с действие: „Разработване и прилагане на инструкция и мерки за недопускане замърсяване на акваторията при товаро- разтоварни дейности“.
  • Мярка „Намаляване на замърсяването от корабна и пристанищна дейност“ с предвидени действия „Органичаване на замърсяване на морските води чрез използване на подходящо оборудване при инцидентни разливи (скимъри, бонови заграждения и др.)“ и „Разработване и прилагане на инструкция и мерки за недопускане замърсяване на акваторията при товаро-разтоварни дейности“.

 

 

ЦЯЛОТО СЪОБЩЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК Съобщение за издаване на разрешително за ползване на воден обект

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0