СЪОБЩЕНИЕ ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”

СЪОБЩЕНИЕ

ДИРЕКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – СОЗОПОЛ УВЕДОМЯВА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО ИМАТ  ДЕЙСТВАЩИ ЗАЯВЛЕНИЯ – ДЕКЛАРАЦИИ  ЗА  ОТПУСКАНЕ МЕСЕЧНИ ДОБАВКИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ   ПО ОТМЕНЕНИЯ ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ПОДАДЕНИ НОВИ ЗАЯВЛЕНИЯ   ЗА МЕСЕЧНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ПО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЯВЯТ ПРИ СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК ПО РАЙОН ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ЗАПОВЕДИ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ НОВИ РАЗМЕРИ.

 

За повече информация е необходимо да се обърнете към социалния работник по район в кметствата по населени места на  община Приморско или в  сградата на  изнесеното работно място на Дирекция „Социално подпомагане”- Созопол, гр. Приморско, ул.”Ропотамо” №50.

Телефон за справка: 0550/3-27-51

 

 

ТАБЛИЦА ЗА ДОСТЪП   ПО ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, СЧИТАНО ОТ 01.01.2019 Г.:

  1. МЕСЕЧНА  ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА /МФП/ ПО ЧЛ.70 ОТ ЗХУ,
Хора с трайни увреждания над 18 годишна възраст

 

 МФП съобразно степента на увреждането- размер за 2019 г.
1.От 50 до 70,99% степен на увреждане 7% х 348= 24,36 лв.

 

2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане 15% х 348= 52,20 лв.
3. над 90 на сто степен на увреждане 25% х 348= 87,00лв
4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест 30% х 348= 104,40 лв.
5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност 57% х 348= 198,36 лв.
Чл.71 от ЗХУ- Хора с трайни увреждания  от 18 до 20 годишна възраст – ако не получават  месечна помощ по чл.8 д  от ЗСПД имат право по чл.69, т.1 от ЗХУ  съобразно степента на увреждане

 

 

  • Линия на бедност /ЛБ/ за 2019 г.- 348 лв.- Постановление №170 на Министерски съвет от 17.08.2018 г.;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ /ЦП/ ПО ЧЛ.72 ОТ ЗХУ
Целеви помощи /ЦП/ съобразно вида  на увреждането Целева група  предоставясе на: Условия за получаване на ЦП Размер на ЦП
Чл.73 от ЗХУ  (1) целева помощ за изработване, покупка и/или ремонт по чл. 72, т. 1, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.

 

Хората с увреждания с установена потребност от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 След представяне на медицински документ, издаден от лекарските консултативни комисии, ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващ необходимостта от помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия и техния вид, съобразно конкретните нужди на човека с увреждане.

 

Чл. 61. (1) Министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на здравеопазването утвърждава ежегодно списъци на:

1. помощните средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания;

2. медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания.

(2) В случай на съмнение дали един продукт е медицинско изделие или помощно средство, приспособление или съоръжение за хора с увреждания, окончателно становище дава компетентният орган по Закона за медицинските изделия.

 Чл.74 от ЗХУ –  покупка на лично моторно превозно средство – Хора с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено , имат определена от ТЕЛК/ НЕЛК / над 90 % ВСУ или ТНР;

 

1.Средно- месечния  доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по- нисък от ЛБ;

2.  са работещи, учащи.

3. ЦП може да се ползва повторно  след изтичането на 5- годишен  срок от предишното й получаване, при установена потребност.

До 4-кратния размер  от ЛБ за съответната година / До 4х 348=1392 лв./
Чл.75 от ЗХУ –  приспособяване на жилище – Хора с трайни увреждания,  с над 90% ТНР  или ВСУ ,  и деца с  определени ВСУ , които се придвижват  с инвалидна количка;

 

1.Средно- месечния  доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по- нисък от ЛБ;

2. ЦП може да се ползва повторно  след изтичането на 10- годишен  срок от предишното й получаване, при установена потребност.

До 2-кратния размер  от ЛБ за съответната година/ До 2 х 348=696 лв./
Чл.76  от ЗХУ – Балнеолечение и/или рехабилитационни услуги – Хора с трайни увреждания,  с над 90% ТНР  или ВСУ,   деца с   трайни увреждания и военноинвалидите;

– Лицата с определена потребност от чужда помощ имат право на помощта  за покриване на разходите за един придружител, ако ползват такъв.

 

1.Предоставя се веднъж годишно при наличие на  медицинско предписание от  лекар специалист;

2.Отпуска се , когато за същия период  услугите не са ползвани на друго правно основание.;

3. Изплаща се на лицата след представяне на  разходооправдателни документи за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги в двумесечен срок от крайната дата на ползването на услугите;

4. Изплаща се на съответния обект/ Обекти на дружества с Едноличен собственик  на капитала е НОИ, или МЗ/ или специализирана болница за рехабилитация след представен от тях  разходооправдателен документ.

До 80%  от ЛБ за съответната година лв, но не повече от действително направения разход, съгласно представените документи. До 80%х348=278,40 лв
Чл.77  от ЗХУ –  Наем на общинско жилище – Хора с трайни увреждания,  ако са самотни или са самотни родители с дете с трайни увреждания;

– Хора с трайни увреждания, ако са поставени под пълно запрещение

 

1.     Договорът за наем е сключен с тях;

 

 

2.     Договорът за наем е сключен с техните законни представители

В размер на нормативно определения  наем определен  по реда на Закона за общинската собственост.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0