357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател

Правно основание:

– Закон за автомобилните превози – чл. 12, ал. 8, т. 2

– Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници – чл. 13, т. 2

– Закон за автомобилните превози – чл. 12, ал. 13

Необходими документи:

 

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – Безплатно

Начин на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Правно основание:

– Закон за автомобилните превози – чл. 12, ал. 2

– Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници – чл. 9; чл. 9а; чл. 9б; чл. 10

Необходими документи:

 

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 140 лв

Начин на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Правно основание:

– Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници – чл. 10, ал. 6

Необходими документи:

 

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 50 лв

Начин на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Правно основание:

– Закон за автомобилните превози – чл. 12, ал. 5

– Закон за автомобилните превози – чл. 12, ал. 6

– Наредба № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници – чл. 10, ал. 4

Необходими документи:

 

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – Безплатно

Начин на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Правно основание:

– Закон за автомобилните превози – чл. 12, ал. 5

– Наредба № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници – чл. 10б

Необходими документи:

 

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – Безплатно

Начин на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Правно основание:

– Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници – чл. 14, ал. 2

– Закон за автомобилните превози – чл. 12а, ал. 3

Необходими документи:

 

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – Безплатно

Начин на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Правно основание:

– Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г.) – чл. 24

Необходими документи:

 

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 70 лв

Начин на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Правно основание:

– Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници – чл. 32

Необходими документи:

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – Веднага – Безплатно

Начин на плащане:

Услугата не се зааплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Правно основание:

– Наредба № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници – чл. 25, ал. 3

Необходими документи:

 

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – Безплатно

Начин на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

Правно основание:

– Наредба № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници – чл. 25, ал. 3

Необходими документи:

 

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – Безплатно

Начин на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

Правно основание:

– Закон за туризма – чл. 145

Необходими документи:

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – 50 лв

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 56

Необходими документи:

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни

Таксата се изчислява спрямо квадратурата на обекта както следва:

до 15 кв.м. – 120 лв.

над 15 кв.м. – 180 лв.

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

3205 Издаване на разрешение за ползване на място публична общинска собственост за извършване на търговска и/или друга дейност на открито чрез поставяне на съоръжения и елементи

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 56а

Необходими документи:

Периоди и цени:

– Обикновена услуга

15 – дневен срок от получаване на протокола по чл.8 ал.4 от Наредбата за търговска дейност на открито на община Приморско, Кмета на общината или упълномощено от него лице, издава разрешително за търговия на открито

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Правно основание:

– Закон за устройство на територията – чл. 57, ал. 1

Необходими документи:

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Правно основание:

– Закон за туризма – чл. 128, ал. 1

Необходими документи:

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – Няма нормативно определен срок

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2047 Категоризация на места за настаняване

Правно основание:

– Закон за туризма – чл. 128, ал. 1, т. 1

Необходими документи:

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – Няма нормативно определен срок

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Правно основание:

– Закон за туризма – чл. 133, ал. 3

Необходими документи:

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – Няма нормативно определен срок

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

3199 Прекратяване на открита процедура по категоризиране на туристически обекти

Правно основание:

– Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости – чл. 27, ал. 2, т. 1

Необходими документи:

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 14 дни – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обекта

Правно основание:

– Закон за туризма – чл. 137, ал. 1, т. 2

Необходими документи:

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 7 дни – Безплатно

Начини на плащане:

Услугата не се заплаща

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лице

Правно основание:

– Закон за туризма – чл. 168, ал. 2

Необходими документи:

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 7 дни – 50 лв

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

Правно основание:

– Закон за туризма – чл. 113, ал. 2

– Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости – чл. 31; чл. 34, ал. 1

Необходими документи:

Периоди и цени:

– Обикновена услуга – 7 дни – 20 лв

Начини на плащане:

– На гише в административно звено за обслужване в брой

– По банков път

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0