Стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа“ Оценете

Във връзка с писмо № BG05-324/21.01.2016 год. на госпожа Румяна Георгиева главен директор на ГДСП и ръководител на проект „Нови възможности за грижа“, относно изпълнение на договор № BG05M90P001-2.002-0143-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., община Приморско стартира процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа“, с цел осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“. Приемането на документи ще се извършва от 22.01.2016 г. до 29.02.2016 г./включително/ от 8.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Фронт – офиса.

От екипа на проекта

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0