Стартира Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Стартира Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Основната цел на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност е изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряване на лична мобилност за тяхното социално приобщаване, като се отчитат и специфичните им потребности.

Изпълнението на Програмата се осъществява на територията на всички общини в Република България на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година.

Дейностите по реализиране на Програмата се подпомагат от Агенцията за хората с увреждания, Агенцията за социално подпомагане (АСП), органите на местно самоуправление и организациите на и за хората с увреждания.

Дирекция „ Социално подпомагане“ – Созопол информира хората с увреждания, относно възможността за финансиране на дейностите по програмата, така и с издаването на   писмо за подкрепа по настоящ адрес на човека с увреждане за допустимост на кандидатстването  по съответния компонент.

Писмото  за подкрепа се  издава от ДСП- Созопол по  настоящ адрес на човека с увреждане след отправено писмено искане за издаването му. В тридневен срок се извършва проверка на декларираните в искането обстоятелства за всички посочени лица.

Програмата се реализира в два компонента:

Компонент 1 „Достъпна жилищна среда“ – за финансиране изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства, която се ползва безвъзмездно и по нестопански начин;

Компонент 2 „Лична мобилност“ – за приспособяване на лично моторно превозно средство, необходимо за осигуряване на личната мобилност на човек с трайно увреждане.

Човек с трайно увреждане може да кандидатства в рамките на годината и по двата компонента, но поотделно – с две отделни заявления, към които е необходимо да приложи и издаденото от съответната ДСП писмо за подкрепа.

Считано от 12.02.2020 г. Министерството на труда и социалната политика обяви началото на кампанията по набиране на проектни предложения по Програмата.

Срокът за подаване на предложенията от кандидатите е в периода от 12  февруари 2020 г. до 12 май 2020 г.включително.

При подаване на проектните предложения, лицата с увреждания трябва да приложат издадено от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес писмо за подкрепа.

Подробна информация за реда и условията за кандидатстване и необходимите документи е публикувана и на интернет страницата на МТСП www.mlsp.government.bg, секция „Политика за хората с увреждания“, рубрика „Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност“.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0