Стартираха дейностите по проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско – Китен“

В резултат на проведена обществена поръчка съобразно изискванията на ОП „Околна среда“ 2014-2020 и ЗОП община Приморско подписа договор с Предмет : „Инженеринг за разширяване и модернизация на ПСОВ за агломерация Приморско- Китен“. Процедурата е основна част от дейностите по подписания в началото на 2017г. договор за безвъзмездна финансова помощ и обхваща дейности по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“, изпълнение на строително- монтажни работи, осъществяване на авторски надзор и изготвяне на екзекутивна документация. Предвижда се общ срок за изпълнение на тези дейности в рамките на 421 календарни дни, от които 55 са за проектиране, а останалите 366 за изпълнение на дейностите по реализация.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0