Седмо редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 25.04.2024г. /четвъртък/ от 09:00 часа

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На община Приморско

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 25.04.2024г. /четвъртък/ от 09:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам Седмо редовно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Годишен отчет за състоянието , управлението и разпореждане с общинска собственост за 2023

 

2.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Свобода -1948г”  – гр. Китен  за 2023г.

 

 1. Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Виделина – 1927” – с. Веселие за 2023г.

 

4.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Отец Паисий-1927” – с. Ново Паничарево  за 2023г.

 

5.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ  „Л. Н. Толстой – 1926г” – с. Ясна Поляна за 2023г.

 

6.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Възраждане- 1999г” – с. Писменово за 2023г.

 

7.Доклад по чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища на НЧ „Самообразование – 1919” – гр. Приморско за 2023г.

 1. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Упълномощаване на представител на община Приморско за участие в редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.
 2. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Упълномощаване на представител на община Приморско за участие в редовно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД.
 3. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Подписване на партньорско споразумение на Община Приморско и Община Царево за участие в Сдружение „Местна инициативна рибарска група Приморско – Царево“.
 4. Докладна записка от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Приемане на „План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата на Община Приморско 2023-2030г.“, разработен в рамките на проект BGENVIRONMENT- 4.004-0010 „Черноморска Електромобилност“, одобрен за финансиране по програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014- 2021г.
 5. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Учредяване на възмездно и безсрочно вещно право на строеж за изграждане на площадков енергиен обект (трафопост) в ПИ с идентификатор 58356.503.536 по КККР на гр. Приморско.
 6. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.503.67 по КККР на гр. Приморско, представляващ УПИ IV в кв.64 по регулационния план на гр. Приморско.
 7. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 52129.501.338 по КККР на с. Ново Паничарево, Община Приморско, представляващ УПИ I в кв.41 по регулационния план на с. Ново Паничарево, Община Приморско.
 8. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно: Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.505.118 по КККР на гр. Приморско, СО „Узунджата“, Община Приморско.
 9. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Прекратяване на съсобственост на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в ПИ с идентификатор 58356.505.119 по КККР на гр. Приморско, СО „Узунджата“, Община Приморско.
 10. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно Предоставяне на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване.
 11. Предложение от Златина Тюлиева – Председател на Общински съвет Приморско относно отпускане на финансова помощ за лечение на Христина Стефанова Русева от гр. Приморско.
 12. Предложение от Иван Гайков – кмет на община Приморско относно подпомагане отглеждането на новородено дете на Моника Христова Георгиева, родител на детето Алекс Иванов Йорданов.
 13. Питания.

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

МАТЕРИАЛИ

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0