Седемнадесето извънредно заседание на Общински съвет Приморско на 15.04.2021г./четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – П Р И М О Р С К О

 

П О К А Н А

 

 

До Гражданите

На Община Приморско

 

 

 

На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на 15.04.2021г./четвъртък/ от 11.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско, свиквам седемнадесето извънредно заседание  на Общински съвет- Приморско при следния проект за дневен ред:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 

  1. Предложение от д-р Димитър Германов кмет на община Приморско относно Даване на съгласие за провеждане на процедура по реда на чл.54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху поземлени имоти – държавна собственост, в полза на община Приморско.

 

 

 

Златина Тюлиева –

Председател  на Общински съвет Приморско

 

 

вх№447 Предложение кмет

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0