РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министрертво на околната среда и водите -басейнова дирекция „Черноморски район“

СЪОБЩЕНИE

Ha основание чл. 62a. aл.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район” ОБЯВЯВА :

инициатива на „СИЙ ЛАЙФ“ ООД rp. Бургас

за ползване нa воден обект – Черно море

СЪОБЩЕНИЕ

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0